Declarația 600 se depune până pe 31 ianuarieDeclarația 600 trebuie depusă la ANAF până pe 31 ianuarie de toți românii care în 2017 au realizat venituri din activități independente (inclusiv din drepturile de autor), din asocierea cu o persoană juridică, din cedarea folosinței bunurilor (chirii), din investiții (inclusiv dividende), din activități agricole, piscicultuă, silvicultură sau din alte surse.

Şi cei care au PFA-uri trebuie să depună și ei declarația 600. Pe baza declarației 600, ANAF va calcula ce contribuție la pensie (CAS) și ce contribuție la sănătate (CASS) trebuie să achite contribuabilul respectiv.

Pentru veniturile din activităţi independente se datorează contribuţii de asigurări sociale (CAS, CASS) şi în cazul în care aceste venituri sunt realizate de persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat.

1.Contribuţia de asigurări sociale (CAS):

Veniturile pentru care se datorează CAS sunt veniturile din activităţi independente, respectiv veniturile din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii, veniturile din profesii liberale şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente.

1.1.Cota de contribuţie: 25%.

1.2.Baza lunară de calcul: o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia.

Încadrarea persoanelor fizice care realizează venituri din activităţi independente, din una sau mai multe surse de venit, în categoria asiguraţilor obligatoriu în sistemul public de pensii se face cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

a) venitul net realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielilor efectuate în scopul desfăşurării activităţii independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, este cel puţin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileşte contribuţia;

b) venitul lunar estimat a se realiza este cel puţin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna în care îşi încep activitatea sau nivelul salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileşte contribuţia, în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la stabilirea venitului net anual în sistem real;

c) valoarea lunară a normelor de venit, obţinută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea corecţiilor prevăzute de lege, este cel puţin egală cu nivelul salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileşte contribuţia, în cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs desfăşoară activităţi impuse pe bază de norme de venit.

d) venitul net lunar realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cotei forfetare de cheltuielii deductibile de 40% aplicată la venitul brut, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, este cel puţin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileşte contribuţia, în cazul contribuabililor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care impozitul pe venit se stabileşte prin reţinere la sursă sau ca impozit final, potrivit opţiunii.

Încadrarea în plafonul lunar se efectuează prin însumarea veniturilor din activităţi independente menţionate mai sus realizate în anul fiscal precedent. – art.148 (8)

Excepţii la contribuţia de asigurări sociale:

Persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii, precum şi persoanele care au calitatea de pensionari nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile din activităţi independente.

1.3. Obligaţii de plată:

Persoanele fizice obligate la plata contribuţiei, depun anual la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabileşte contribuţia de asigurări sociale, declaraţia (600) “Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu ….” privind venitul asupra căruia datorează contribuţia, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor prevăzute mai sus.

În cazul contribuabililor care încep să desfăşoare activitate în cursul anului fiscal, iar venitul lunar estimat a se realiza din una sau mai multe surse de venit, este cel puţin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna în care se estimează veniturile, declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Persoanele fizice care în anul fiscal precedent au realizat venituri cumulate din activităţi independente sub nivelul plafonului minim nu au obligaţia depunerii declaraţiei şi nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru anul în curs, însă pot opta pentru depunerea declaraţiei şi pentru plata contribuţiei de asigurări sociale pentru anul în curs, în aceleaşi condiţii prevăzute pentru persoanele care realizează venituri lunare peste nivelul salariului de bază minim brut pe ţară. Opţiunea este obligatorie pentru întregul an fiscal, cu excepţia situaţiilor în care persoana fizică se încadrează în categoria persoanelor exceptate de la plata contribuţiei potrivit art. 150, intră în suspendare temporară a activităţii potrivit legislaţiei în materie, ori îşi încetează activitatea, situaţii în care vor depune la organul fiscal, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, o declaraţie în vederea stopării obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale.

Contribuţia de asigurări sociale se stabileşte de organul fiscal prin decizie de impunere emisă în baza declaraţiei (600) şi se calculează prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia. Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale se evidenţiază lunar în decizie, iar plata acestei contribuţii se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. -art.151

2.Contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS):

2.1.Cota de contribuţie: 10%.

Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate care nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, datorează CASS dacă realizează venituri anuale cumulate cel puţin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe ţară din una sau mai multe surse de venituri din următoarele categorii: -art.155 (2)

a) venituri din activităţi independente;

b) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr.170/2016;

c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor;


d) venituri din investiţii;

e) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;

f) venituri din alte surse.

Încadrarea în plafonul anual se efectuează prin însumarea veniturilor anuale de mai sus realizate în anul fiscal precedent.

2.2.Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS): -art.170

Baza lunară de calcul pentru care persoanele fizice datorează contribuţia este salariul de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează.

Veniturile care se iau în calcul la verificarea plafonului sunt cele realizate din una sau mai multe surse de venituri, din următoarele categorii de venituri realizate în anul fiscal precedent:

a) venitul net din activităţi independente;

b) venitul brut din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit titlului II – Impozit pe profit, III – Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor sau Legii nr.170/2016 privind impozitul specific;

c) venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor;

d) venitul/câştigul din investiţii;

e) venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;

f) venitul brut/venitul impozabil din alte surse.

2.3. Obligaţii de plată:

Persoanele fizice obligate la plata contribuţiei, depun anual la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabileşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate, declaraţia (600) “Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu ….” privind venitul asupra căruia datorează contribuţia, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor prevăzute mai sus.

În cazul contribuabililor care încep să desfăşoare activitate sau încep să realizeze venituri în cursul anului fiscal, iar venitul lunar estimat a se realiza din una sau mai multe surse de venit, este cel puţin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna în care se estimează veniturile, declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Persoanele fizice care în anul fiscal precedent au realizat venituri cumulate sub nivelul a 12 salarii de bază minim brute pe ţară nu au obligaţia depunerii declaraţiei şi nu datorează CASS pentru anul în curs, însă pot opta pentru depunerea declaraţiei şi pentru plata CASS pentru anul în curs, în aceleaşi condiţii prevăzute pentru persoanele care realizează venituri anuale peste nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe ţară. Opţiunea este obligatorie pentru întregul an fiscal, cu excepţia situaţiilor în care persoana fizică îşi încetează activitatea ori intră în suspendare temporară a activităţii potrivit legislaţiei în materie.

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se stabileşte de organul fiscal prin decizie de impunere emisă în baza declaraţiei (600) şi se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează. Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale se evidenţiază lunar în decizie, iar plata acestei contribuţii se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. -art.174

II. Persoanele fizice care „NU realizează venituri” şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS)

1. Baza de calcul: o reprezintă valoarea salariului de bază minim brut pe ţară.

Persoanele fizice care nu realizează venituri şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, astfel:

a) lunar, prin aplicarea cotei de contribuţie de 10% asupra bazei de calcul reprezentând valoarea salariului de bază minim brut pe ţară, şi au obligaţia să plătească contribuţia de asigurări sociale de sănătate pe o perioadă de cel puţin 12 luni consecutive, începând cu luna în care se depune declaraţia; plata CASS se efectuează lunar până la data de 25 inclusiv a fiecărei luni, începând cu luna următoare depunerii declaraţiei (604), pe toată perioada declarată;

b) la data la care accesează serviciile acordate de sistemul public de asigurări sociale de sănătate potrivit legii, prin depunerea declaraţiei (604), aplicând cota de contribuţie de 10% asupra bazei de calcul reprezentând valoarea a de 7 ori salariul de bază minim brut pe ţară; plata CASS se efectuează la data depunerii declaraţiei.

2. Persoanele care încep să realizeze venituri supuse contribuţiei de asigurări sociale de sănătate sau se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei ori cu plata contribuţiei suportată din alte surse, vor depune la organul fiscal, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit evenimentul, o cerere – formularul (605), în vederea stopării obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate potrivit declaraţiei.

Contribuțiile la pensie și la sănătate se vor plăti în patru tranșe egale până la data de 25 a ultimei luni din fiecare trimestru: până pe 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie și 21 decembrie.Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de vineri, 19 ianuarie 2018

Actualitate

» Cutremur cu magnitudinea 3,1 în Vrancea
» Reactorul 2 de la Cernavodă va funcţiona duminică la capacitate redusă din cauza unei defecţiuni
» Trafic feroviar în condiții normale de iarnă pe toate magistrale feroviare
» ANAF a colectat 214,9 miliarde de lei în 2017, cu 7,8% în plus, şi a realizat programul de încasări
» Reţea de trafic de persoane care obliga tinere, inclusiv din Dolj, să se prostitueze în Europa de Vest, destructurată de poliţişti şi procurorii DIICOT
» Vâlcea: CJ finanţează dotarea cu aparatură medicală performantă a Spitalului Judeţean de Urgenţă
» Dinu Pescariu, la DNA în dosarul disjuns din cauza Microsoft
» MAE a emis o atenţionare de călătorie în Ucraina, din cauza restricțiilor de circulație rutieră
» Vreme rea în weekend
» Oana Hăineală este noul şef al Corpului de Control al Ministerului Justiţiei
» Marius Nica a demisionat din funcţia de ministru delegat pentru Fonduri Europene
» Leul, la cea mai slabă cotaţie din istorie în raport cu euro
» Secretarul general adjunct al Guvernului a demisionat
» 7.600 de sancţiuni contravenţionale , aplicate de poliţişti în 24 de ore
» Programul de lucru al Poştei Române de Ziua Unirii Principatelor Române
» 10 persoane, reţinute în dosarul furtului de cărbune
» Forțele MAI au intervenit în peste 300 de localități din 18 județe afectate de vremea rea
» 20.695 locuri de muncă vacante la nivel național
» Mehedinţi: Incendiul la o casă de locuit din Dubova
» Consultare publică privind structura anului şcolar 2018-2019
» Circulația pe toate sectoare de drum național din județele Tulcea și Constanța a fost redeschisă
» SUA: Cuplul care şi-a torturat cei 13 copii, pus sub acuzare

Publireportaj

» ARC aduce spectacolul Moftul Român la Craiova

Dolj

» UPATE – Avarie pe aducțiunea magistrală Izvarna-Craiova, la Filiași
» Dolj: Expoziția intitulată “Oltenia și Unirea Principatelor”, la Muzeul Olteniei
» Dolj: Doi tineri, în arest la domiciliu pentru o tâlhărie comisă în noaptea de 16 spre 17 ianuarie
» O lebădă prinsă în gheaţă pe lacul Preajba
» Craiova: Lansare de carte la “Aman”

Gorj

» Gorj: Cunoscut om de afaceri, mort la numai 45 de ani
» Gorj: Tânăr reţinut de poliţişti după ce a dat mai multe spargeri
» Procurorii i-au trimis în judecată pe avocaţii anchetaţi în dosarul ICM-CEO
» Gorj: Mai multe locuri de parcare în staţiunea Rânca
» Gorj: Bărbatul care a agresat un elev, anchetat în libertate

Olt

» UPDATE – O elevă de 14 ani a fost agresată sexual într-o școală din Olt (VIDEO). Suspectul a fost reținut
» Olt: ”Cum să creștem sănătoși” și ”ABC –ul emoțiilor” vor fi implementate de Agenţia Naţională Antidrog în parteneriat cu ISJ Olt
» Olt: O elevă de clasa a VII-a, agresată de un muncitor

Mehedinţi

» Mehedinţi: Peste 4.700 de şomeri au fost încadraţi în muncă în 2017
» Acţiune preventivă a poliţiştilor la Școala Gimnazială nr. 15 din Drobeta Turnu-Severin
» Mehedinţi: Peste 4.700 de şomeri au fost încadraţi în muncă în 2017
» Locuri de muncă vacante în judeţul Mehedinţi

Vâlcea

» Vâlcea: Materiale feroase confiscate la Horezu
» Vâlcea: Arestaţi preventiv pentru furt de lemne
» S-au reluat cursurile la toate şcolile din Vâlcea

Sport

» Fotbal / FRF a făcut anunțul: amicalul România – Suedia se joacă la Craiova
» Tenis / Organizatorii au anunţat programul zilei de sâmbătă la Australian Open. Vezi când joacă Halep și Ana Bogdan
» Fotbal / „GP” Craiova, victorioasă la Slatina în fața LPS-ului
» Fotbalul doljean este în doliu! Viorel Neațu a trecut în neființă
» Fotbal / Gustavo: Sper să pot face mai mult pentru echipă
» Fotbal / Săndoi l-a luat pe Ciucă la FC Argeș
» Begu şi Niculescu, în turul 3 la Openul Australiei

Top