Foro: mediafax.ro
Foro: mediafax.ro
Foro: mediafax.ro

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) propune aprobarea procedurii de exceptare de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi aprobarea modelului, conţinutului şi a instrucţiunilor de completare a formularului 603 „Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate“.
ANAF precizează că au calitatea de contribuabili la sistemul de asigurări sociale de sănătate: cetăţenii români cu domiciliul în ţară; cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi au obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară ori au domiciliul în România; cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene care nu deţin o asigurare încheiată pe teritoriul altui stat membru ce produce efecte pe teritoriul României, care au solicitat şi au obţinut dreptul de a sta în România pentru o perioadă de peste trei luni; persoanele din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene care îndeplinesc condiţiile de lucrător frontalier şi desfăşoară o activitate salariată sau independentă în România şi care rezidă în alt stat membru în care se întorc de regulă zilnic ori cel puţin o dată pe săptămână; pensionarii din sistemul public de pensii care nu mai au domiciliul în România şi care îşi stabilesc reşedinţa pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România aplică un acord bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, care nu deţin o asigurare încheiată pe teritoriul altui stat membru ce produce efecte pe teritoriul României.
De asemenea, nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate persoanele fizice enumerate mai sus, care deţin o asigurare pentru boală şi maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective, ce produce efecte pe teritoriul României şi fac dovada valabilităţii asigurării, în conformitate cu procedura stabilită prin ordin comun al preşedintelui ANAF şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Proiectele ANAF se găsesc la adresa anaf.ro, domeniul INFO ANAF/Transparenţa decizională.