Primăria Municipiului Craiova organizează, la sediul central din str. A.I. Cuza, nr. 7, concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor posturi contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Baze Sportive şi Agrement Craiova, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova:

1. un post de muncitor calificat (fochist), treapta a III-a, studii medii:
– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau şcoală profesională absolvită cu certificat de atestare;
– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 1 an;
– atestat Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR);
– disponibilitate pentru program de lucru de noapte/ prelungit;
2. un post de muncitor calificat (instalator), treapta a III-a, studii medii:
– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau şcoală profesională absolvită cu certificat de atestare;
– calificare instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze;
– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 1 an;
– disponibilitate pentru program de lucru de noapte/ prelungit;
3. trei posturi de muncitor calificat (electrician), treapta a III-a, studii medii:
– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau şcoală profesională absolvită cu certificat de atestare;
– calificare electrician;
– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 1 an;
– disponibilitate pentru program de lucru de noapte/ prelungit.
Concursul se organizează în trei etape:
– prima etapă- în perioada 23- 26.06.2017- selecţia dosarelor;
– a doua etapă- în data de 05.07.2017- proba scrisă;
– a treia etapă- proba de interviu se va stabili conform art. 24 alin. 5 şi alin. 6 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Criteriile generale şi specifice, documentele necesare, precum şi bibliografia sunt afişate la sediul instituţiei.
Dosarele de înscriere se vor depune până cel târziu în data de 22.06.2017, ora 16.30, la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7.
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/41.62.35 interior 358, Serviciul Resurse Umane.

www.primariacraiova.ro