16.4 C
Craiova
joi, 25 aprilie, 2024
Știri de ultima orăEvenimentAi datorii la impozite? Poţi să plăteşti eşalonat

Ai datorii la impozite? Poţi să plăteşti eşalonat

Craiovenii care au restanţe la plata impozitelor ar putea avea posibilitatea să-şi plătească datoria eşalonat. Există în acest sens un proiect de HCL aflat în dezbatere publică pe sitr-ul Primăriei Craiova. Conform acestui proiect, contribuabilii, fie că sunt persoane fizice sau juridice, pot solicita la Direcţia de Impozite şi Taxe eşalonarea obligaţiilor fiscale. DIT va acorda eşalonări la plată pe o perioadă de cel mult 1 an de zile, pentru obligațiile fiscale restante.

foto arhiva GdS- Craiovenii își potplăti restanțele eșalonat


În proiect se arată că:


” În scopul eșalonării la plată, sunt asimilate obligațiilor fiscale: a) amenzile de orice fel administrate de organul fiscal local; b) creanţele bugetare stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare organului fiscal local, potrivit legii, inclusiv creanţele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătoreşti sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii”.
Totuşi de la eşalonare sunt exceptate anumite datorii. Obligaţiile fiscale mai mici de 100 000 lei în cazul persoanelor fizice
şi 1 000 000 lei în cazul persoanelor juridice. Mai sunt exceptate obligaţiile fiscale care au făcut obiectul unei eşalonări acordate în temeiul
prezentei proceduri, care şi-a pierdut valabilitatea. Intră în această categorie şi obligațiile de plată restante de a căror plată depinde acordarea sau menținerea unei autorizații, acord ori alt act administrativ similar. De asemenea nu pot fi eşalonate datoriile care au scadența după data eliberării certificatului de atestare fiscală, dar şi alte obligaţii fiscale.
Conform art. 185 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, „Eşalonarea la plată se acordă pe o perioadă de cel mult 5 ani, iar amânarea la plată se acordă pe o perioadă de cel mult 6 luni, dar care nu poate depăşi data de 20 decembrie a anului fiscal în care se acordă”

DIT Craiova
DIT Craiova

În ce condiţii se acordă eşalonarea

Craiovenii care vor să beneficieze de această eşalonare trebuie să îndeplinească mai multe condiţii. În primul rând, să se afle în dificultate şi să aibă capacitate financiară de plată pe perioada de eşalonare la plată. Situația va fi apreciată de către organul fiscal pe baza documentelor relevante, depuse de contribuabil sau deținute de organul fiscal. Totodată, contribuabilul trebuie să aibă constituită o garanţie şi să nu fie în insolvenţă, dizolvare sau lichidare dacă este persoană juridică. Debitorul trebuie să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, condiţie ce trebuie îndeplinită la data eliberării certificatului de atestare fiscală. După analiza documentelor, debitorului i se transmite un răspuns- acord de principiu. În acest act este trecută perioada de eșalonare la plată, data până la care este valabilă garanția în cazul în care aceasta este constituită sub forma scrisorii de garanție/polițeide asigurare de garanție. Se mai trece cuantumul garanției, sumele eșalonate la plată, majorările de întârziere datorate pe perioada de eșalonare .

Ce trebuie să facă restanţierul ca să poată plăti datoriile eșalonat

Craiovenii care au debite la bugetul local trebuie să depună o cerere la Registratura DIT Craiova.

Taxe şi Impozite
Taxe şi Impozite

Cererea va cuprinde următoarele:


„a) datele de identificare a debitorului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail; b) perioada pentru care se solicită eşalonarea la plată, exprimată în luni, şi motivarea acesteia; c) suma totală pentru care se solicită eşalonarea la plată, defalcată pe tipuri de
impozite, taxe şi alte sume datorate bugetului local, pe obligaţii fiscale principale şi accesorii; d) justificarea stării de dificultate generate de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi cauzele acesteia; e)data şi semnătura debitorului/reprezentantului legal/împuternicitului.”, se arată în proiectul de hotărâre. Debitorii trebuie să mai ataşeze şi alte documente cum ar fi: „a)copie de pe actul de identitate valabil;
b)copie de pe certificatul de căsătorie, după caz; c) acte prin care se dovedesc veniturile contribuabilului pe ultimele 6 luni anterioare
depunerii cererii de acordare a eşalonării la plata obligaţiilor fiscale (adeverinţă de venit de la locul de muncă, în care să se precizeze perioada pentru care este angajat solicitantul, cupon de pensie, fişă fiscală); d)indicarea felului garanţiei ce urmează a fi constituită”, se arată în proiect. La rândul lor persoanele juridice vor depune alte documente specificate în proiect.

Garanţii pentru eşalonare

Datoriile pot fi plătite eșalonat

Ulterior primirii acestei cereri, direcţia eliberează, din oficiu, certificatul de atestare fiscală. Pentru acordarea eşalonării la plata obligaţiilor fiscale, contribuabilii trebuie să constituie garanţii, în termen de maxim 15 zile de la comunicarea acordului de principiu. Persoanelor fizice depun o sumă egală cu două rate medii din eşalonare. Pentru persoanele juridice garanţia trebuie să acopere totalul obligaţiilor fiscale eşalonate la plată şi majorări de întârziere calculate pe perioada eșalonării. Garanţiile pot fi constituite din sume de bani, dar şi bunuri. Eşalonarea la plată se acordă pe o perioadă de cel mult 1 an. Pe perioada pentru care au fost acordate eşalonări la plată, pentru obligaţiile fiscale principale eşalonate la plată, se datorează majorări de întârziere de 0,5% pe lună sau fracţiune de lună, reprezentând echivalentul prejudiciului.
Craiovenii pot consulta acest proiect pe site-ul Primăriei Craiova până la data de 27.07.2023. file:///C:/Users/User/Downloads/Proiect%20de%20hotarare%20(3).pdf

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS