19 C
Craiova
marți, 3 octombrie, 2023

Anunț concurs

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂASOCIAȚIA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT PUBLIC CRAIOVA”

Nr. 1/02.08.2022

ANUNŢ

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Asociația Metropolitană de Transport Public Craiova” organizează, la sediul din str. Târgului, nr.26, concurs de dosare pentru ocuparea pe durată determinată de 4 ani a funcției vacante de administrator public – 1 post

Calendarul de desfășurare a concursului:

  • data-limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs 19.08.2022; ora 16,00,
  • termenul în care se afișează rezultatul selecției dosarelor – 29.08.2022;
  • termenul în care se pot depune contestațiile – în termen de 24 de ore de la data afișării;
  • termenul în care se afișează rezultatele contestațiilor – 31.08.2022;
  • termenul în care se afișează rezultatele finale – 01.09.2022.

În cazul în care doi sau mai mulți candidați obțin punctaje egale în urma concursului, candidații aflați în această situație vor fi invitați la interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câștigător.

Conform H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi Procedurii specifice privind recrutarea, numirea și eliberarea din funcție a administratorului public al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ Asociația Metropolitană de transport Public Craiova” poate participa la concurs orice persoană care îndeplineşte următoarele:

I condiţii generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

II. condiţii specifice:

  1. studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, economice, administrative, tehnice sau juridice.
  2. cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;
  3. perfecţionări (specializări): management și achiziţii publice.

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/416235 interior 318, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ, persoana de contact, Olga Georgescu.

PREŞEDINTE,

LIA-OLGUȚA VASILESCU

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS