2.6 C
Craiova
sâmbătă, 27 noiembrie, 2021
Știri de ultima orăBani & AfaceriPublireportajFond de investiții alternative destinat investițiilor de retail (F.I.A.I.R.)

Fond de investiții alternative destinat investițiilor de retail (F.I.A.I.R.)

RAPORT CURENT conform Regulamentului A.S.F.  nr. 5/2018 și Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piață

Data raportului: 20.10.2021

Denumirea emitentului: Societatea de Investiţii Financiare OLTENIA S.A.

Sediul social: judeţul Dolj, Craiova, Str. Tufănele nr. 1, cod poştal 200767

Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340

CUI/CIF: RO 4175676

Număr de ordine la Registrul Comerţului: J16/1210/30.04.1993

Număr Registru A.S.F.:PJR09FIAIR/160001/08.06.2021  

ISIN: ROSIFEACNOR4
Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59
Depozitar-Custode: Raiffeisen Bank S.A.
Depozitar: Depozitarul Central București

Capital social subscris şi vărsat: 50.000.000 lei

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti – categoria Premium (simbol de piaţă SIF5)

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.I.F. Oltenia S.A., întrunită în data de 20.10.2021, la prima convocare

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA SA, întrunită statutar în data de 20.10.2021, la prima convocare, conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3796/14.09.2021, în cotidianul național Ziarul Financiar nr. 5757/14.09.2021 și în cotidianul Gazeta de Sud nr. 7809/ 14.09.2021, pe website-ul societății la adresa www.sifolt.ro și în pagina societății de pe website-ul Bursei de Valori București, în prezența acționarilor deținători a 190.707.554 drepturi de vot valide, reprezentând  38,142 % din total drepturi de vot valide și  38,142 % din capitalul social al societății, la data de referință 08.10.2021, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 24/ 2017, cu modificările și completările ulterioare, a reglementărilor ASF în vigoare și Actului constitutiv propriu, cu voturile exprimate astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședința, cu îndeplinirea condițiilor legale și statutare pentru validitatea convocării, ținerii adunării și adoptării hotărârilor, corespunzător punctelor înscrise pe ordinea de zi, a adoptat următoarele hotărâri:

H O T Ă R Â R E A nr. 1

Se aprobă alegerea secretariatului de ședință format din 2 membri, respectiv dna. Cimpoeru Ana – Auditor intern și dl. Nedelcu Ion Eugen, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, dl. Nedelcu Ion Eugen urmând să fie ales secretarul ședinței care va întocmi Procesul-verbal al adunării. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai SIF Oltenia SA.

Voturi pentru 100,000 %, voturi împotrivă  0,000 % și abțineri  0,000 % din total voturi exprimate.

H O T Ă R Â R E A nr. 2

Se aprobă numirea notarului public Virgil Claudiu Făurar din cadrul Biroului Notar Public – SPN Doina Făurar din Craiova, județul Dolj, pentru supravegherea, pe cheltuiala societății, a operațiunilor efectuate de secretarii adunării, în conformitate cu dispozițiile art.129 alin.(3) din Legea nr.31/1990 R.

Voturi pentru 100,000 %, voturi împotrivă  0,000 % și abțineri  0,000 % din total voturi exprimate.

H O T Ă R Â R E A nr. 3

Se aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, compusă din trei membri, respectiv dna. Negoiță Costin Teodora, dna Bălan Viorica și dna. Țalea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai SIF Oltenia SA.

Voturi pentru 100,000 %, voturi împotrivă  0,000 % și abțineri  0,000 % din total voturi exprimate.

H O T Ă R Â R E A nr. 4

Se aprobă numirea Deloitte Audit SRL ca Auditor Financiar Extern al S.I.F. Oltenia S.A. pentru o perioadă de 3 ani în vederea auditării Situațiilor financiare individuale și consolidate, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pentru exercițiile financiare ale anilor 2022, 2023, 2024 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru încheierea contractului de servicii de audit financiar și stabilirea condițiilor de exercitare a activității de audit, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activități.

Voturi pentru  99,597 %, voturi împotrivă  0,314 % și abțineri  0,089 % din total voturi exprimate.

H O T Ă R Â R E A nr. 5

Se aprobă revocarea Hotărârii nr. 24 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății din data de 12.10.2020, astfel cum a fost comunicată la data de 13.10.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București prin raportul curent nr. 6152 / 13.10.2020.

Voturi pentru  93,203 %, voturi împotrivă  6,797 % și abțineri  0,000 % din total voturi exprimate.

H O T Ă R Â R E A nr. 6

Se aprobă efectuarea în exercițiul financiar al anului 2021 a înregistrării contabile la ,,rezerve” a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilităţii lor, pentru care dreptul la acțiune se stinge prin prescripție, respectiv dividendele aferente exercițiilor financiare ale anilor 2016 și 2017, existente în sold ca neplătite la finele zilei de 26.10.2021.

Voturi pentru  68,015 %, voturi împotrivă  7,823 % și abțineri  20,330 % din total voturi exprimate.

H O T Ă R Â R E A nr. 7

Se aprobă data de 09.11.2021 ca dată de înregistrare (ex date 08.11.2021), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Voturi pentru  99,441 %, voturi împotrivă  0,000 % și abțineri  0,000 % din total voturi exprimate.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Consiliul de Administrație,

Sorin-Iulian CIOACĂ

Președinte – Director General

Ofițer de Conformitate

Ec. Viorica Bălan

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

„U“ Craiova – FCSB / Fanii Științei sunt așteptați...

Oficialii clubului Universitatea Craiova nu au stat prea mult...

ȘTIRI GdS