7.2 C
Craiova
miercuri, 14 aprilie, 2021
Știri de ultima oră Bani & Afaceri Publireportaj Comunicat privind plata dividendelor S.I.F. Oltenia S.A.

Comunicat privind plata dividendelor S.I.F. Oltenia S.A.

În conformitate cu Hotărârile adoptate de Adunarea Generala  Ordinară a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A., desfășurată în data de 24.02.2021, aducem la cunoștința acționarilor faptul că începând cu data de 22.03.2021 se va relua plata dividendelor repartizate din profitul net al anului 2019 și care au fost sistate la plată începând cu data de 16.07.2020.

  Reamintim acționarilor următoarele informații privind plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2019 :
 • dividendul brut/acțiune este de 0,10 lei pentru o acțiune deținută la data de înregistrare, societatea va calcula și reține la sursă impozitul pe dividende  în cotele prevazute de legislația fiscală în vigoare la data plății;
 • acționarii îndreptățiti să primească dividende distribuite din profitul net realizat în exercițiul financiar 2019 sunt cei înregistrați în registrul consolidat al acționarilor la data de 12.06.2020. – Data de înregistrare – stabilită în convocatorul AGOA din 28.04.2020;
 • dividendele distribuite din profitul net realizat în exercițiul financiar 2019 urmează a se plăti acționarilor începând cu data de 22.03.2021  –  Data reluare plată;
 • dividendele neîncasate  pentru exercițiile financiare 2017 și 2018 vor fi plătite în continuare, odată cu dividendul anului 2019;
 • costurile aferente  plății dividendelor, indiferent de modalitatea de plată,  vor fi suportate de către acționari din valoarea netă a dividendului;
 • în cazul acționarilor decedați, dividendele urmează a se plati la solicitarea unuia dintre succesori, numai după efectuarea de către Depozitarul Central București a transferului acțiunilor pe numele moștenitorilor, conform procedurii de la punctul D.

Plata dividendelor distribuite de către S.I.F. Oltenia SA, se va realiza prin intermediul Depozitarului Central și al Băncii Comerciale Române – agentul de plată.

Modalități de plată dividende  :

A. Plăți pentru acționarii persoane fizice și juridice care nu au conturi de valori mobiliare deschise la participanți (Secțiunea I – Depozitar Central) :

 A.1. Plăți în numerar la ghișeele Băncii Comerciale Române

Pentru acționarii persoane fizice, plata dividendelor se face în numerar, prin punere la dispoziție a sumelor cuvenite la ghișeele BCR începând cu data de 22.03.2021.

Acționarii persoane fizice se vor putea prezenta la orice unitate BCR, orarul de plată al dividendelor încadrându-se în orarul de lucru al unităților bancare respective.

Pentru acționarii persoane fizice dividendele se vor elibera astfel :

 •  pentru acționarii persoane fizice rezidente, în baza actului de identitate valabil la data plății pe care este înscris CNP -ul. Acționarul al cărui CNP înscris în actele prezentate la ghișeu nu concordă cu cel înscris în evidențele Depozitarului Central, se va adresa acestuia din urmă;
 •  pentru acționarii persoane fizice nerezidente, care se vor prezenta personal la ghișeu, plata dividendelor se face în baza pașaportului a cărui serie și număr trebuie să coincidă cu cele din evidențele Depozitarului Central;
 • pentru acționarii persoane fizice reprezentați prin tutori sau curatori, plata dividendelor se face în baza următoarelor documente: actul de identitate al acționarului, documentul care atestă calitatea de tutor/curator și actul de identitate al tutorelui/curatorului; documentele menționate se prezintă în original, o fotocopie  a acestora, conformă cu originalul, se reține la bancă;
 • pentru acționarii persoane fizice care împuternicesc o altă persoană, plata dividendelor se face împuternicitului respectivei persoane, în baza următoarelor documente: act identitate împuternicit, procură specială autentificată la notariat, în care se prevede împuternicirea de ridicare a dividendelor, eliberată cu maxim 3 ani anteriori datei în care se efectuează plată; documentele menționate se prezintă în original, o fotocopie  a acestora, conformă cu originalul, se reține la bancă.

Documentele prezentate într-o limbă straină vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română iar dacă sunt emise de către o autoritate straină acestea trebuie să fie apostilate sau supralegalizate, după caz.

A.2.Plăți prin virament bancar în conturi deschise în lei la o bancă din România

Dividendele pot fi încasate direct în contul bancar al deținătorului de instrumente financiare care nu este client al unui participant,  după înregistrarea codului IBAN.

 Deținătorii de instrumente financiare persoane fizice, personal sau prin reprezentant legal sau convențional, vor transmite Depozitarului Central următoarele documente:

 • formularul de colectare cod IBAN, în care vor fi precizate banca și contul (cod IBAN) deschis pe numele deținătorului de instrumente financiare  
 • copia actului de identitate valabil, în care să fie lizibil codul numeric personal – certificată de titular „conform cu originalul”;
 • extras de cont sau un document eliberat de bancă (semnat și ștampilat) prin care se confirmă existenta contului pe numele Deținătorului de instrumente financiare, cu precizarea codului IBAN, în original;
 • copia documentelor care atestă calitatea semnatarului cererii de reprezentant legal sau convențional, dacă este cazul – certificată de titular „conform cu originalul”;
 • copie dovadă plată tarif colectare cod IBAN (în cazul în care documentele sunt transmise către Depozitarul Central).
Deținătorii de instrumente financiare persoane juridice, prin reprezentant legal sau convențional, vor transmite Depozitarului Central următoarele documente:
 • formularul de colectare cod IBAN, în care vor fi precizate banca și contul (cod IBAN) deschis pe numele deținătorului de instrumente financiare 
 • copia certificatului de înmatriculare – certificată de titular „conform cu originalul”;
 • copie după documentul care atestă calitatea de reprezentant legal al societății (certificat constatator emis de registrul comerțului/entitatea echivalenta – pentru entitățile de naționalitate străină) – certificată de titular „conform cu originalul”;
 • copia documentelor care atestă calitatea de reprezentant convențional a semnatarului cererii, dacă este cazul – certificată de titular „conform cu originalul”;
 • extras de cont sau un document eliberat de bancă (semnat și ștampilat) prin care se confirmă existența contului pe numele titularului – persoană juridică, cu precizarea codului IBAN, în original;
 • copie dovadă plată tarif colectare cod IBAN (în cazul în care documentele sunt transmise către Depozitarul Central).

B. Plăți pentru acționarii care au conturi de valori mobiliare deschise la participanți – bănci custode sau SSIF (Secțiunea II Depozitar Central): virament în conturile participanților

Pentru acționarii persoane fizice si juridice care la data de înregistrare dețin acțiuni emise de SIF Oltenia SA evidențiate in Secțiunea II a Registrului acționarilor, dividendele vor fi plătite automat in Data reluării plății (22.03.2021) prin virament bancar, prin intermediul Depozitarului Central, în conturile Participanților respectivi, fără prezentarea unor documente suplimentare.

C.Dividende cuvenite acționarilor cu acțiuni deținute în coproprietate

In cazul acțiunilor deținute în coproprietate la Data de înregistrare, plata dividendelor se va efectua după cum urmeaza:

 • în cazul plăților în numerar, plățile se vor face cu condiția ca toți coproprietarii să se prezinte la Agentul de plată, personal sau prin reprezentant legal și/sau convențional și să prezinte documentele prevăzute pentru plătile în numerar;
 • în cazul plăților prin virament bancar, dividendele cuvenite coproprietarilor vor fi virate  in contul indicat de către toți coproprietarii în baza solicitării comune adresată Depozitarului Central;
 • în situația în care coproprietarii solicită atât înregistrarea de către Depozitarul Central SA a transferului direct de proprietate asupra instrumentelor financiare ca efect al ieșirii din indiviziune, cât și plata directă către fiecare dintre coproprietari conform numărului de instrumente dobândite în proprietate exclusivă, Depozitarul Central SA va bloca plata dividendelor și societatea va calcula sumele de bani corespunzătoare fiecărui fost coproprietar, plata urmând să se efectueze conform acestei proceduri.

D.Dividende cuvenite acționarilor decedați

Dividendele cuvenite acționarilor decedați se vor plăti prin intermediul Băncii Comerciale Române, doar după înregistrarea de către Depozitarul Central SA a transferului direct de proprietate ca efect al succesiunii, în baza solicitării moștenitorilor.

E. Dividende a căror plată nu se poate efectua prin Depozitarul Central

Dividendele cuvenite acționarilor a căror valoare nu acoperă cheltuielile de distribuire generate de plata prin Depozitarul Central SA (cazul deținătorilor a cel mult 35 acțiuni SIF Oltenia SA), se vor distribui la solicitarea acționarului de la sediul SIF Oltenia SA prin casierie, fără comision, începând cu data de 22.03.2021.

Va informăm asupra faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către agentul de plată pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin.

Relatii suplimentare privind procedura de plata dividendelor se pot obtine de la :

 • Depozitarul Central SA : tel. 021 408 5856, 021 408 5923

 e-mail: [email protected] central.ro

 • SIF Oltenia SA, tel. 0251 419 397, 0251 419 398, 0251 419 347

e-mail:[email protected]

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

Comisia Europeană nu va reînnoi contractele cu AstraZeneca și...

Comisia Europeană a decis să nu prelungească, anul viitor,...

ȘTIRI GdS

Comunicat de presă – Încheiere proiect „DEZVOLTAREA FIRMEI SC...

ELVPART SRL, cu sediul în Municipiul Târgu Jiu, România, Str. Unirii nr. 94A, , județul Gorj, cod poștal 210143, anunță încheierea proiectului „DEZVOLTAREA FIRMEI...

Project funded by the EEA and Norwegian Grants 2014-2021...

Project title:“The modernization of public lighting network in Giubegacommune, Dolj County”Beneficiary:Giubega Commune Giubega Commune City Hall announces the launch of the project implementation: "The modernization of public lighting network in Giubega commune, Dolj County" project funded by EEA and Norway Grants 2014 - 2021 through the Romanian Energy Program call for projects. The main objectiv of this project is "Increasing the energy efficiency of public lighting systems, especially those with high energy consumption and reducing carbon consumption by modernizing the lighting system." The total value of the project is 112.251,00 Euro, of...

Proiect finanțat de Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 prin...

Titlu proiect:“ Modernizarea rețelei de iluminat public din comuna Giubega,județul Dolj”Beneficiar:Comuna Giubega Primaria Comunei Giubega anunta lansarea implementarii proiectului: ”Modernizarea rețelei de iluminat public din comuna Giubega, județul Dolj” proiect finantat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 prin cererea de proiecte „Îmbunătățirea Eficienței Energetice”. Obiectivul acestui proiect este: " Creșterea eficienței energetice a sistemelor de iluminat public, în special...

Angajații Clariant Romania implicați activ în acțiunea de plantare...

34 de angajați ai Clariant de la fabrica din Podari, voluntari în cadrul proiectului 1.400  de puieți de stejar pedunculat plantați Podari, 13 aprilie 2021...

Primarul reales din Filiaşi, victima sistemului judiciar din România

Gheorghe Ilie Costeluş, primarul reales al oraşului Filiaşi, se poate considera pe bună dreptate o victimă a sistemului judiciar din România.

ANUNŢ, Club Sportiv Cârcea-structura sportiva de drept public in...

Subscrisa, Club Sportiv Cârcea-structura sportiva de drept public in subordinea Consiliului Local Carcea, organizează în data de 07.05.2021 , ora 10:00 concurs de recrutare...