Comunicat de presă: Lansarea proiectului Universitatea Antreprenorială

Comunicat de presă privind începerea proiectului “Dezvoltarea S.C. EKS ASVORIA S.R.L. prin achiziția de echipamente moderne”
Comunicat de presă privind începerea proiectului “Dezvoltarea S.C. EKS ASVORIA S.R.L. prin achiziția de echipamente moderne”

Data: 28.10.2019

Lansarea proiectului „Universitatea Antreprenorială – sistem de educaţie superioară şi de formare pentru piața muncii din România prin acordarea de burse pentru doctoranzi şi cercetători post-doctorat şi implementarea de programe de formare antreprenorială inovative“ (cod contract POCU380/6/13/123990)

Pe data de 23 mai 2019, Universitatea din Craiova a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Universitatea Antreprenorială – sistem de educaţie superioară şi de formare pentru piața muncii din România prin acordarea de burse pentru doctoranzi şi cercetători post-doctorat şi implementarea de programe de formare antreprenorială inovative”.

Miercuri, 19 iunie 2019, ora 10.00, la sala 420  din cadrul Universității din Craiova, sediul central (Craiova, str. A. I. Cuza, nr. 13), a avut loc conferința de lansare a proiectului, în cadrul căreia au fost prezentate obiectivele proiectului, activitățile ce urmează să fie desfășurate precum și rezultatele propuse.

Proiectul a fost câștigat prin competiție națională

Proiectul a fost câștigat prin competiție națională în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), Axa prioritară 6: Educație și competente, Prioritatea de investiții – 10.iv. Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie, Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Proiectul se implementează începând cu data de 23 mai 2019, pe o perioadă de 36 de luni, de către Universitatea din Craiova în parteneriat cu IPA SA.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 6.173.828,15 lei, din care finanțarea nerambursabilă aprobată este de 6.024.267,16 lei. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

Obiectivul proiectului

Obiectivul general al proiectui constă în creșterea calităţii sistemului de educaţie superioară şi de formare pentru piața muncii din România prin acordarea de burse pentru doctoranzi şi cercetători post-doctorat și prin dezvoltarea de mecanisme de consiliere și orientare profesională, necesare creșterii angajabilității în domeniul studiilor realizate, şi de promovare a componentei practice a cercetării prin furnizarea de module de cursuri complementare, cu componentă aplicativă și de formare a competențelor transversale și antreprenoriale în sprijinul cercetării și inovării.

Grupul țintă al proiectului este format din 67 de doctoranzi din ciclul de studii universitare de doctorat şi 30 de cercetători post-doctorat. Pe durata proiectului, doctoranzii și postdoctoranzii vor beneficia de sprijin financiar pentru cercetare, concretizat în burse lunare (maxim 12 luni) în cuantum de 1.600 lei (pentru doctoranzi) și 2.550 lei (pentru postdoctoranzi), precum și de posibilitatea de a efectua stagii de mobilitate în centre de cercetare și inovare, institute de cercetare și universități din Uniunea Europeană. De asemenea, cercetătorii vor beneficia de sprijin financiar pentru participarea la conferințe internaționale și pentru publicarea de articole. Totodată, grupul țintă va participa la un program de consiliere profesională și la un program de învățare antreprenorială în legătură cu tema studiilor doctorale realizate, cu o componentă practică, realizat, la nivelul partenerului IPA SA.

Proiectul își propune atingerea următoarelor rezultate:

1. Realizarea angajării, după implementarea a 36 de luni de proiect (sau, după caz, în perioada de sustenabilitate a proiectului, dar nu mai târziu de 1 an de la obținerea titlului științific de doctor), inclusiv prin promovare pe un post de nivel superior, a unui procent de minim 30% dintre doctoranzi/postdoctoranzi, 21 de doctoranzi/10 postdoctoranzi, care la dobândirea calității de participanți la proiect nu aveau un loc de muncă.

2. Asigurarea, după implementarea a 36 de luni de proiect, continuării formării prin studii/cursuri de formare, în sprijinul valorizării rezultatelor studiilor doctorale/postdoctorale pentru 30% dintre doctoranzi/postdoctoranzi din grupul-ţintă, 21 de doctoranzi/10 postdoctoranzi.

3. Atingerea, după implementarea a 36 de luni de proiect (sau, după caz, în perioada de sustenabilitate a proiectului, dar nu mai târziu de 3 ani de la finalizarea implementării acestuia pentru studenții doctoranzi, respectiv 1 an pentru cercetătorii postdoctorat), a unui procent de minim 80% dintre doctoranzi/postdoctoranzi din grupul țintă, 54 de doctoranzi/24 de postdoctoranzi, care vor obține titlul de doctor si respectiv, vor termina studiile postdoctorale.

4. Publicarea, pe parcursul implementării celor 36 de luni de proiect, de către doctoranzi/postdoctoranzi a unui număr de minim 248 de lucrări în reviste indexate în baze de date internationale sau ca monografii.

5. Participarea, pe parcursul implementării celor 36 de luni de proiect, de către doctoranzi/postdoctoranzi la minim 224 de conferințe, organizate în țară și în străinătate.

6. Absolvirea Programului antreprenorial, pe parcursul implementării celor 36 de luni de proiect, de către 67 de doctorazi şi 30 de postdoctoranzi și dezvoltarea şi implementarea unei Strategii şi a unui Plan de măsuri pentru implementarea conceptului de Universitate antreprenorială.

7. Absolvirea Programului de consiliere şi orientare profesională, pe parcursul implementării celor 36 de luni de proiect, de către 67 de doctoranzi şi 30 de postdoctoranzi prin parcurgerea efectiva a 128 de ore de consiliere şi orientare profesională/membru grup-țintă.

8. Absolvirea Sesiunilor specifice de formare care au ca tematică egalitatea de gen, egalitatea de şanse, nediscriminarea şi respectarea diversitătii/de formare care au ca tematică dezvoltarea durabilă şi protectia mediului, pe parcursul implementării celor 36 de luni de proiect, de către 67 de doctoranzi şi 30 de postdoctoranzi.

9. Realizarea şi adoptarea, pe parcursul implementării celor 36 de luni de proiect, a unei Strategii şi a unui Plan de măsuri pentru implementarea conceptului de Universitate antreprenorială prin adaptarea programelor de studii doctorale şi postdoctorale universitare.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Date de contact:

Conf. univ. dr. Cristian Stanciu, Responsabil informare și publicitate, Universitatea din  Craiova

E-mail: [email protected]

Telefon: 0744622061