Spitalul Clinic de Neuropshiatrie Craiova organizează concurs pentru ocuparea funcției de Director Medical

Spitalul Clinic de Neuropshiatrie Craiova

Spitalul Clinic de Neuropshiatrie Craiova cu sediul în Str. Calea București nr. 99, Mun. Craiova, jud. Dolj, legal reprezentat prin Manager – Ec. Tudor Anca Emilia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și ale Ord. M.S. nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea funcției de Director Medical în perioada 02.07.2019 – 11.07.2019, astfel:

  • 02.07.2019, ora 10.00 – testul grilă;
  • 08.07.2019, între orele 10.00 – 11.00 – susținerea proiectului de specialitate ;
  • 09.07.2019, ora 10.00 – interviul de selecție.
    Dosarele de înscriere se depun în perioada 10.06.2019 – 24.06.2019, între orele 08.00-15.00 de luni până joi și între orele 08.00 – 13.00 în ziua de vineri, la sediul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova – secretariat.

Criterii generale:

a) au domiciliul stabil în România;
b) nu au fost candamnati definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra umanității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea ;
c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate ;
d) nu au vârstă de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:

a) sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
b) sunt confirmați cel puțin medic specialist;
c) au minim 5 ani vechime în specialitatea respectivă.
Criteriile ce trebuie îndeplinite cumulativ de către candidați pentru înscrierea la concurs, regulamentul de organizare și desfășurare al concursului, temele cadru pentru proiectul de specialitate și bibliografia de concurs se afișează la sediul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, Str. Calea București nr. 99, Mun. Craiova, jud. Dolj și pe site-ul www.scnpc.ro.
Detalii suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane din cadrul spitalului, telefon 0251/597857, int.163.

MANAGER,
EC. TUDOR ANCA EMILIA