Acasă Actualitate Conturile bancare şi terenurile te lasă fără ajutor de încălzire

Conturile bancare şi terenurile te lasă fără ajutor de încălzire

-

Craiovenii care vor să solicite ajutor pentru încălzirea locuinţei pot intra în posesia formularelor de cerere a subvenţiei.

Formularele se găsesc deja la sediile asociaţiilor de proprietari, în cazul craiovenilor care primesc căldură din sistemul centralizat. Pentru craiovenii care îşi încălzesc locuinţele cu gaze naturale, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri şi energie electrică, distribuirea cererilor se va face de la sediul Biroului Alocaţii, Indemnizaţii.


Distribuirea cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei se face astfel:

 1. Pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri şi
  energie electrică, distribuirea cererilor se va face de la sediul Biroului Alocaţii, Indemnizaţii,
  Ajutoare încălzire locuinţe, din str. Mitropolit Firmilian nr. 14;
 2. Pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, distribuirea şi înregistrarea cererilor se va face prin Asociaţiile de Proprietari, se arată pe site-ul Direcţiei de Asistenţă Socială.

Cine beneficiază de ajutorul pentru încălzirea locuinţei

Cererile de ajutor pentru încălzirea locuinţei se distribuie de la sediul DAS, pe strada Mitropolit Firmilian
Cererile de ajutor pentru încălzirea locuinţei se distribuie de la sediul DAS, pe strada Mitropolit Firmilian

De ajutorul bănesc pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale pot beneficia familiile şi persoanele singure care realizează venituri de până la 615 lei/membru de familie, ajutor bănesc stabilit în funcţie de venitul net lunar.


De ajutorul bănesc pentru încălzirea locuinţei cu energie termică pot beneficia familiile care realizează venituri de până la 786 lei/membru de familie şi 1.082 lei în cazul persoanelor singure, stabilit în funcţie de venitul net lunar.


Pentru persoanele singure ale căror venituri se situează între 786 şi 1.082 lei, compensarea procentuală este de 10%.


De ajutorul bănesc pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pot beneficia familiile şi persoanele singure care realizează venituri de până la 615 lei/membru de familie, ajutor bănesc stabilit în funcţie de venitul net lunar.


Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică se acordă consumatorilor vulnerabili .

Cei care nu deţin altă formă de încălzire, precum şi consumatorilor vulnerabili care din motive tehnologice sau economice au fost debranşaţi de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale şi care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice, iar consumul este realizat respectând condiţiile contractului.

În cazul ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, potrivit prevederilor legale, este obligatorie efectuarea anchetei sociale.

Atenţie ce bunuri deţineţi!

Anumite bunuri mobile şi imobile, dar şi conturile bancare vă pot lăsa fără ajutoarele pentru încălzirea locuinţei.
Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei este următoarea.
În categoria bunurilor imobile intră clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti:

 • Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă.

 • Când vine vorba de lucruri mobile, legea în domeniu face referire la:
 • autoturism/autoturisme şi /sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de zece ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
 • Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de zece ani;
 • Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
 • Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ,,Delta Dunării”;
 • Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
 • Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
 • Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric.

Ai cont bancar, nu primeşti ajutor de încălzire a locuinţei!

Conturile bancare cu o valoare de peste 3.000 lei sunt un impediment în obţinerea ajutorului pentru încălzirea locuinţei. La fel şi terenurile, animalele şi păsările din gospodărie.

Adică suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

Ce acte sunt necesare

Cerere pentru acordarea ajutorului de încălzire
Cerere pentru acordarea ajutorului de încălzire

Pentru acordarea ajutorului bănesc, beneficiarii trebuie să prezinte următoarele acte:

 1. copie a BI/CI/CIP, pentru membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani sau permise de şedere temporară/permanentă (domiciliul sau reşedinţa trebuie să corespundă cu adresa la care se solicită ajutorul);
 2. copii ale certificatelor de naştere pentru toți membrii familiei;
 3. certificat de căsătorie, după caz;
 4. certificat de deces, după caz;
 5. copie act de proprietate, contract de închiriere/subînchiriere (după caz);
 6. factura lunii anterioare pentru solicitanţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale şi energie electrică;
 7. extras de cont bancar din luna anterioară depunerii cererii (pentru persoanele care deţin depozite bancare);
 8. copie a hotărârii definitive de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
 9. copie după hotărârea de delegare temporară a autorităţii părinteşti cu privire la persoana minorului;
 10. copie a actului din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 11. copie după hotărârea judecătorească de divorţ/încredinţare minori;
 12. adeverinţă de salariu, cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă , precum şi specificaţia „a beneficiat/nu a beneficiat de vouchere de vacanţă“);
 13. cupon de pensie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii;
 14. copie decizie indemnizaţie de şomaj şi cupon indemnizaţie de şomaj din luna anterioară depunerii cererii;
 15. decizii de impunere din care să rezulte veniturile realizate din activităţi independente sau chirii;
 16. adeverinţă privind veniturile realizate din dividende, părţi sociale;
 17. adeverinţă/extras de cont bancar/cupon (după caz) pentru beneficiarii de indemnizaţii şi stimulente pentru creşterea copilului;
 18. adeverinţă care să ateste veniturile realizate din agricultură şi silvicultură;
 19. copie după certificatul de înmatriculare a autoturismului, pentru persoanele care deţin astfel de bunuri;
 20. extras de cont bancar la una din următoarele bănci
 21. în situaţia în care există neconcordanţă între adresa din BI/CI şi actul de proprietate/închiriere se va prezenta copie certificat nomenclatură stradală.
 22. Pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrică şi lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, copiile actelor doveditoare vor fi însoțite de originale, în vederea certificării pentru conformitate cu originalul de către personalul cu atribuții în acest sens al Direcției de Asistență Socială Craiova.

 23. Pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, cererea şi declaraţia pe propria răspundere trebuie certificate de către asociaţia de proprietari/locatari. Asociația de proprietari/locatari răspunde de certificarea pentru conformitate cu originalul.

ȘTIRI VIDEO GdS

Cioloş: PLUS nu va mai face declaraţii politice

Preşedintele PLUS, europarlamentarul Dacian Cioloş, a anunţat că membrii partidului nu vor mai face declaraţii politice şi vor intra într-un "armistiţiu...