Știri de ultima orăLocalDoljCe nu au voie să facă elevii la şcoală

Ce nu au voie să facă elevii la şcoală

Elevii sunt obligaţi să frecventeze şcoala în ţinută decentă dar nu pot fi daţi afară de la ore dacă nu au uniforma şcolară. Elevii care sunt scutiţi de la orele de educaţie fizică şi sport trebuie să fie prezenţi la orele respective chiar dacă nu li se încheie situaţia şcolară. În timpul orelor de curs, elevii nu au voie să folosească telefoanele mobile, cu excepţia situaţiilor în care cadrul didactic le cere acest lucru. De asemenea, elevii nu au dreptul de a părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor fără avizul profesorului de serviciu sau al învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. Aceste reguli sunt prevăzute în noul Regulament de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar (ROFUIP )dar şi în contractele pe care părinţii le semnează cu unităţile şcolare.

Părinţii semnează contracte educaţionale cu unităţile şcolare la fiecare început de nivel educaţional. În contractele respective sunt prevăzute drepturi şi obligaţii pentru unităţile şcolare dar şi pentru elevi şi părinţi. În primul rând, unitatea şcolară se obligă să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor. În Craiova însă în multe situaţii şcolile nu au săpun şi hârtie în toaletele elevilor, iar la grădiniţe se cer bani părinţilor pentru a se asigura produsele de igienă sau chiar produse sub formă de donaţii. De asemenea, în unităţile şcolare evaluarea elevilor trebuie să se facă transparent şi să nu se ofere favoruri anumitor elevi. Nu este permisă discriminarea sau agresarea fizică sau verbală a elevilor.

Ce obligaţii au elevii

Elevii au însă mai multe obligaţii. Ei trebuie să se pregătească pentru toate disciplinele şi să participe la toate orele de curs şi la toate evaluările. De asemenea, sunt obligaţi să aibă ţinută decentă dar nu pot fi daţi afară de la orele de curs dacă nu au uniformă. Elevii nu au voie să distrugă documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul educaţional şi nici să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ.


De asemenea, elevii nu au voie să participe la acţiuni de protest altfel decât este prevăzut în Statutul elevului şi nici să posede sau să difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic. Elevilor le este interzis să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora.


Tot în regulament este prevăzut că elevii nu au voie să părăsească incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor fără avizul profesorului de serviciu sau al învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. În perimetrul unităţii şcolare, elevilor le este interzis să folosească droguri şi produse pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului unităţii de învăţământ.

Este permis accesul cu telefoane

Conform noului ROFUIP, elevii nu au voie să folosească telefonul mobil în timpul orelor de curs dar pot veni cu telefonul la şcoală, menţionându-se că se păstrează într-un loc special amenajat. „În timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor este interzisă utilizarea telefoanelor mobile; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora în timpul orelor de curs, numai la solicitarea cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ. În situaţii de urgenţă, utilizarea telefonului mobil este permisă cu acordul cadrului didactic. Pe durata orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate din sala de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ”, scrie în ROFUIP. Nu se mai menţionează însă nimic despre tabletele pe care unităţile şcolare le-au cumpărat. De asemenea, nu sunt menţionate ca este interzis accesul elevilor cu anumite accesorii care sunt conectate la internet.

Primesc absenţe chiar dacă sunt scutiţi de la educaţie fizică

Şi în noul ROFUIP este prevăzut că „Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică şi sport. Acestor elevi nu li se acordă calificative/note şi nu li se încheie media la această disciplină în anul în care sunt scutiţi medical. Pentru elevii scutiţi medical, profesorul de educaţie fizică şi sport consemnează în catalog, la rubrica respectivă, „scutit medical în anul şcolar”, specificând totodată documentul medical, numărul şi data eliberării acestuia.

Documentul medical va fi ataşat la dosarul personal al elevului, aflat la secretariat Elevii scutiţi medical nu sunt obligaţi să vină în echipament sportiv la orele de educaţie fizică şi sport, dar trebuie să aibă încălţăminte adecvată pentru sălile de sport. Absenţele la aceste ore se consemnează în catalog. Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiţi medical, în timpul orei de educaţie fizică şi sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice care vor avea în vedere recomandările medicale, de exemplu: arbitraj, cronometrare, măsurare, înregistrarea unor elemente tehnice, ţinerea scorului etc.”.

Rezultatele şcolare pot impune transferul

Media la purtare este un indicator important pentru elevii de la liceele vocaţionale şi poate impune transferul elevilor, prevede noul ROFUIP.


„Elevii liceelor pedagogice, ai liceelor teologice şi ai liceelor militare care obţin la purtare media anuală mai mică de 8 nu mai pot continua studiile la aceste profiluri. Aceşti elevi sunt obligaţi să se transfere, pentru anul şcolar următor, la alte profiluri/licee, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare a unităţilor în cauză.
Elevii de la clasele cu profil pedagogic trebuie să obţină la sfârşitul anului şcolar medii anuale de cel puţin 6 la disciplinele limba şi literatura română/limba şi literatura maternă, matematică/aritmetică şi la disciplinele pedagogice de profil. Elevii care nu îndeplinesc condiţiile sunt obligaţi să se transfere, pentru anul şcolar următor, la alte profiluri/specializări, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare a unităţilor în cauză”, scrie în documentul citat.

Elevii pot fi retraşi de părinţi chiar şi în clasa I

Părinţii pot cere retragerea copiilor de la şcoală în anumite condiţii.


„În situaţia în care, pe durata clasei pregătitoare ori a clasei I, elevul acumulează absenţe ca urmare a unor probleme medicale sau se observă manifestări de oboseală sau de neadaptare şcolară, părinţii sau reprezentanţii legali pot depune la unitatea de învăţământ o solicitare de retragere a elevului în vederea reînscrierii în anul şcolar următor, în clasa corespunzătoare nivelului din care s-a retras; la cererea motivată a părintelui, reînscrierea se poate face şi în anul şcolar în care s-a solicitat retragerea, în clasa anterioară nivelului din care s-a retras elevul”, se menţionează în ROFUIP.

Ce obligaţii au părinţii

Conform contractului educaţional dar şi în conformitate cu noul regulament al unităţilor şcolare părintele este obligat trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecţiuni cu potenţial infecţios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăţi de respiraţie, diaree, vărsături, rinoree etc.).


Părintele sau reprezentantul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul unităţii de învăţământ, cauzate de elev. Tot în ROFUIP scrie că „Părintele sau reprezentantul legal al antepreşcolarului/preşcolarului sau al elevului din învăţământul primar are obligaţia să îl însoţească până la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea activităţilor educative/orelor de curs să îl preia. În cazul în care părintele sau reprezentantul legal nu poate să desfăşoare o astfel de activitate, împuterniceşte o altă persoană. Dispoziţiile nu se aplică în situaţiile în care transportul copiilor la şi de la unitatea de învăţământ se realizează cu microbuzele şcolare. Asigurarea securităţii şi siguranţei în incinta unităţii de învăţământ la venirea şi părăsirea acesteia, în special pentru elevii din clasa pregătitoare, se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ”.


O altă obligaţie este că părintele sau reprezentantul legal al antepreşcolarului/preşcolarului sau al elevului din învăţământul obligatoriu să-l susţină pe acesta în activitatea de învăţare desfăşurată, inclusiv în activitatea de învăţare realizată prin intermediul tehnologiei şi al internetului.

ȘTIRI VIDEO GdS

Exit mobile version